Welcome to Setswana.co.za

Stories/Ditlhamo

Tselane Le Dimo


Bogologolo tala go ne go na le mosetsana a bidiwa Tselane. Rragwe o ne a tlhokafetse ka jalo o ne a setse fela le mmagwe. Mmagwe o ne a sa bone mosola wa gore ba nne kwa motseng wa bona. Ka letsatsi le lengwe o ne a bolelela Tselane gore ba fudugela kwa motsaneng o mongwe go simolola botshelo jo bošwa.

Tselane o ne a sa batle go tsamaya mme a lela thata. Mmagwe o ne a ineela mme a dumela gore a ka sala. Matsapa e ne e le gore motse o, o ne o itsege ka bo dimo. Le fa bo dimo ba ne ba nna kwa magageng, fa ba ne ba itse gore bana ga ba na batsadi,ba ne ba ba tlhasela.

Mmagwe Tselane o ne a dumelana le ena gore o tla mo tlisetsa dijo letsatsi le letsatsi. “Ke tla opela pina mme o tla itse gore ke nna. O seka wa bulela ope mojako ngwanaka”, ga rialo mmagwe Tselane. “Pina e ke tla e opelang ke e:”

Tselane ngwanaka!
Tselane ngwanaka!
Tla o tseye bogobe o je!
Tla o tseye bogobe o je!

Ka letsatsi le le latelang mmagwe Tselane o ne a tlisetsa Tselane dijo. A simolola go opela:

Tselane ngwanaka!
Tselane ngwanaka!
Tla o tseye bogobe o je!
Tla o tseye bogobe o je!

Tselane o ne a bula mojako wa ntlo mme a ja dijo tse di monate tsa ga mmagwe.

Mmagwe Tselane o ne a atla Tselane mme a boela gae. Tselane ene o ne a boela mo ntlong mme a tswala mojako a leka go robala. Dimo o ne a ntse a reeditse ebile a lebeletse se se diragalang magare ga Tselane le mmagwe.

Fa Tselane a tima lebone, o ne a utlwa lentswe la dikodu le opela pina ya ga mmagwe mo ntle ga mojako.

Tselane ngwanaka!
Tselane ngwanaka!
Tla o tseye bogobe o je!
Tla o tseye bogobe o je!

“Tloga fa wena! Ga o mme, o dimo!”

Dimo o ne a tsamaya a swabile a boela kwa legageng.

Mmagwe Tselane o ne a tswelela ka go tlisetsa Tselane dijo bosigo le motshegare. Dimo le ene o ne a sa fele pelo mme a leka go tsena mo ntlong ya ga Tselane. O ne a palelwa ka gale gonne Tselane o ne a utlwa gore ga ise lentswe la ga mmagwe.

Ka letsatsi lengwe dimo one a tlelwa ke kakanyo. “Nka kgona go fetola lentswe la ka gore le tshwane le la ga mmagwe Tselane!” ga akanya dimo. Dimo o ne a besa molelo o mogolo mme a latlhela tshipi mo go one. Fa tshipi e fetsa go gotela thata ebile e le khibidu, a e metsa! 'Kudutlu!' ga utlwala modumo wa tshipi fa e feta mo mometsong wa ga dimo.

Dimo o ne a simolola go opela go utlwa gore a lentswe la gagwe le fetogile. O ne a tlolela godimo ka boitumelo fa a utlwa lentswe la gagwe le le molotsana jaaka la ga mmagwe Tselane.

Ka letsatsi le le latelang, pele ga mmagwe Tselane a ka tla, Dimo o ile a ya kwa ntlong ya ga Tselane mme a opela:

Tselane ngwanaka!
Tselane ngwanaka!
Tla o tseye bogobe o je!
Tla o tseye bogobe o je!

Ka boitumelo Tselane o ne a bula fa a utlwa lentswe le le molotsana la ga mmagwe. O ne a makala go bona dimo a eme mo pele ga mojako. Tselane o ne a leka go tswala mojako ka bonako pele dimo a ka tsena. Dimo o ne a itatlhela mme a phamola Tselane a mo latlhela mo kgetsing.

Dimo o ne a tsamaya a opela go ya legageng la gagwe, a itumetse thata. “Fa nkabo ke nale bojalwa jwa setso, bo ne bo tla tsamaisana monate le seshebo sa ka sa gompieno. A monate wa letsatsi banna!” ga bua dimo a le esi a bina-bina.

Mmagwe Tselane o ne a tla ka gale mme a opela pina ya gagwe. O ne a makala Tselane a sa bule mojako, mme a opela gape. Ga boraro o ile a raga mojako mme a fitlhela Tselane a se teng. O ne ka gangwe a itse gore o tseilwe ke dimo.

O ne a loga leano la go golola morwadiagwe mo go dimo pele ga a ka mo ja. O ne a itse gore bo dimo ba rata bojalwa jwa setso thata. Mmagwe Tselane o ne a ya gae ka bonako mme a apaya bojalwa jwa setso. O ne a bo tshela mo kgamelong e kgolo mme a bo rwala ka tlhogo. O ne a kokota kwa legageng la ga dimo. Dimo o ne a utlwile monkgo wa bojalwa jwa setso mme a bula mojako ka bonako. “Dumela rra! Ke ne ke feta ka tsela mme ka utlwa o opela monate. Ke fetela kwa motseng go ya go keteka moletlo wa botsalo jwa ngwana”.

Dimo o ne a ka se tlogele bojalwa jwa setso bo mo feta. O ne a laletsa mmagwe Tselane mo ntlong mme ena a baya bojalwa mo fatshe gore dimo a tswe pelo. “Tla ke go tshelele pele ke boela morago”, ga rialo mmagwe Tselane.

Mmagwe Tselane o ne a bolaisa dimo bojalwa go fitlhela nkgo e nna lolea. Dimo o ne a tlhapelwa thata, a wela mo fatshe ka boroko.

Erile mmagwe Tselane a utlwa dimo a gona, a bula kgetsi mme a ntsha Tselane mo go yone. Ba ne ba tswa ka legaga mme ba tshabela gae. Tselane o ne a ya go nna le mmagwe kwa motsaneng o mošwa mme ba tshela monate.