Welcome to Setswana.co.za

Poetry/Dipoko

Leboko La Boraro La Kgosi Montshiwa


Kgopakgopa ya bo MmaMontshiwa,
E ne e tlhwa e gopa ka fa bo Tšhube,
Ka fa matlhatshaneng a gopa podi,
E gopa matlhape a bo Sentufi,
A bagale ba tlhola ba ipolela,
Ba bogale bo nnang mo ganong
Bo nna mo ganong e se leleme,
Nne, a meno bo nnang mo ganong?

Go tlile go bolela batswantweng,
Batswadireng tsa ga Selere;
Ba re Ramošweu a nkakanyetse;
A re Montshiwa ga a angwe,
Ga a angwe o botlhoko ba kgengwe,
O botlhoko o tshwana le sekaname,
E bile e kete sebete a tlhoga,
E ka sebete a sa tlhoga matlhare.