Welcome to Setswana.co.za

Poetry/Dipoko

Leboko La Bakwena Ba Mogopa


Kwena e ntsho ya modiane a tau
Fifi la mokwena
E e neng e tlhola maimane
E tswe e eme ka maroo kwiting
Kgagarapa ya mangana

Tlhasedi kwa Mmametlhase
E tlhasetse metseng ya batho
E tlhasetse boramphosokwane a matebele
Ka bosigo ka mantobontobo
Ba ratane ba santse ba letse

Ngwetsi ya tswa e tshotse lekgabe
Ba re o tshabang ontse o le mogatsa-a-mogale o le mogatsa-a-sekoko metsi tsobogong
Kwena e tsene le kgomo bodibeng
E tsene le kgomo seferong
E tsene le kgomo bodibeng-bontsho

Beng kgomo ba oka-oka bodiba
Ba kgetla maduba le ka megookare
Ba bonega bodiba bo bo tseneng kgomo
Ga sutlha tshwaana
Ga Sutlha thamagana e ntse e le kgomo tsa bogadi.